Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante, în cadrul Compartimentului strategii și planificare teritorială și în cadrul Compartimentului comunicare, relații cu presa

18 Martie 2016

Consiliul Județean Maramureș organizează în data de 18.04.2016 ora 10 ( proba scrisă) și în 20.04.2016 ora 13 (interviul) la sediul instituției concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante de consilier I principal în cadrul Compartimentului strategii și planificare teritorială și consilier I asistent în cadrul Compartimentului comunicare, relații cu presa.
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ


ANUNŢĂ

Consiliul Județean Maramureș organizează în data de 18.04.2016 ora 10 ( proba scrisă) și în 20.04.2016 ora 13 (interviul) la sediul instituției concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante de consilier I principal în cadrul Compartimentului strategii și planificare teritorială și consilier I asistent în cadrul Compartimentului comunicare, relații cu presa.

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:
 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Consilier clasa I grad profesional principal - Compartiment strategii și planificare teritorială

Condiţii specifice:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor comunicării – specializarea jurnalism, comunicare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani ;
 • utilizare calculator – nivel mediu (Word, Excel)

Consilier clasa I grad profesional asistent – Compartiment comunicare, relații cu presa

Condiţii specifice:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor comunicării, filologie, filosofie, științe politice, științe juridice, sociologie;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1an; - utilizare calculator – nivel mediu (Word, Excel).

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anuntului în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, respectiv până la data de 06.04.2016, la sediul Consiliului Județean Maramureș, str. Gh. Șincai nr. 46 – Baia Mare, jud. Maramureș.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Compartimentul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262 / 214659 int. 125.

PREŞEDINTE,
Zamfir CICEU
BIBLIOGRAFIE
la concursul din data de 18-20 aprilie 2016 pentru recrutarea funcţiei publice de execuţie de consilier I principal
din cadrul Compartimentului strategii județene și planificare teritorială

 1. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
 5. H.G. nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și constituirea Comitetului național pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020; (site www mdrap.ro)
 6. Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2014;
BIBLIOGRAFIE
la concursul din data de 18-20 aprilie 2016 pentru recrutarea funcţiei publice de execuţie de consilier I asistent
din cadrul Compartimentului comunicare, relații cu presa

 1. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
ACTE NECESARE
CONCURS FUNCŢIONARI PUBLICI

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.