Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte

14 August 2015

Consiliul judeţean Maramureş organizează în data de 14.09.2015 ora 10 ( proba scrisă) şi în 16.09. 2015 ora 13 (interviul) la sediul instituţiei concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte.
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

ANUNŢĂ

Consiliul judeţean Maramureş organizează în data de 14.09.2015 ora 10 ( proba scrisă) şi în 16.09. 2015 ora 13 (interviul) la sediul instituţiei concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte.

Direcţia de dezvoltare şi implementare proiecte

 • Birou relaţii externe - consilier clasa I, grad profesional debutant

Consilier clasa I grad profesional debutant

Condiţii generale:
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiintelor economice, juridice, administraţie publică, relaţii internaţionale;

Condiţii specifice:
 • utilizare calculator nivel avansat – aplicaţiile MS OFFICE;
 • cunoaşterea limbii engleze nivel avansat – atestare prin certificat;
 • cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională constituie avantaj;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anuntului în Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a III-a, respectiv până la data de 01.09.2015, la sediul Consiliului Judeţean Maramureş, str. Gh. Şincai nr. 46 – Baia Mare, jud. Maramureş.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Compartimentul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262 / 214659 int. 125.

PREŞEDINTE,
Zamfir CICEU
ACTE NECESARE CONCURS FUNCŢIONARI PUBLICI

 • formularul de înscriere - copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitate;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
BIBLIOGRAFIE

la concursul pentru ocuparea funcţiei de consilier I debutant din cadrul Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte – Biroul relaţii internaţionale din data de 14 – 16 septembrie 2015

 • Legea 215/2001 privind administraţia publică, republicată, cu completările şi modificările ulterioare
 • Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
 • Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată cu completările şi modificările ulterioare
 • Legea nr. 590/2003 privind tratatele;
 • OG 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice cu modificările și completările ulterioare și HG 1241/2004 pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;
 • HG 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar cu modificările și completările ulterioare.


Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.