Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Biroului urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizare construcţii

13 Noiembrie 2015

Consiliul judeţean Maramureş organizează în data de 15.12.2015 ora 10 ( proba scrisă) şi în 17.12. 2015 ora 13 (interviul) la sediul instituţiei concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Biroului urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizare construcţii.
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

ANUNŢĂ

Consiliul judeţean Maramureş organizează în data de 15.12.2015 ora 10 ( proba scrisă) şi în 17.12. 2015 ora 13 (interviul) la sediul instituţiei concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Biroului urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizare construcţii.

Biroul urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizare construcţii
 • Referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:
 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:
 • studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în domeniul arhitectură, urbanism sau construcţii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
 • utilizare calculator – nivel mediu( Word, Excel);

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anuntului în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, respectiv până la data de 03.12.2015, la sediul Consiliului Judeţean Maramureş, str. Gh. Şincai nr. 46 – Baia Mare, jud. Maramureş.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Compartimentul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262 / 214659 int. 125.

PREŞEDINTE,
Zamfir CICEU
ACTE NECESARE CONCURS FUNCŢIONARI PUBLICI

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie vacantă de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior din cadrul Biroului urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizări construcţii

 1. Legea 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 350/2001 – privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;


Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.