Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul contabilitate și execuție bugetară din cadrul Direcției economice și patrimoniu

07 Octombrie 2016
Consiliul Județean Maramureș organizează în data de 08.11.2016 ora 10 ( proba scrisă) și în 10.11.2016 ora 13 (interviul) la sediul instituției concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul contabilitate și execuție bugetară din cadrul Direcției economice și patrimoniu.
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ

ANUNŢ

Consiliul Județean Maramureș organizează în data de 08.11.2016 ora 10 (proba scrisă) și în 10.11.2016 ora 13 (interviul) la sediul instituției concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul contabilitate și execuție bugetară din cadrul Direcției economice și patrimoniu.

 • Serviciul contabilitate și execuție bugetară – consilier clasa I grad profesional superior

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:
 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție: minimum 9 ani;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anuntului în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, până pe data de 28.10.2016, ora 13,00 la sediul Consiliului Județean Maramureș, str. Gh. Șincai nr. 46 – Baia Mare, jud. Maramureș.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Biroul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262 / 214659 int. 125.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Bibliografie pentru ocuparea prin concurs a postului vacant
de consilier superior la Serviciul Contabilitate și Execuție Bugetară

 1. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 2. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Legea nr. 215/2011a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
 6. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
ACTE NECESARE CONCURS FUNCŢIONARI PUBLICI

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • copia actului de identitate; - copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • cazierul judiciar; - adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.