Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad profesional superior la Biroul resurse umane

15 Iulie 2016
Consiliul Judeţean Maramureş organizează în data de 17.08.2016 ora 10 (proba scrisă) şi în 19.08.2016 ora 13 (interviul) la sediul instituţiei concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad profesional superior la Biroul resurse umane.
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREŞ

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Maramureş organizează în data de 17.08.2016 ora 10 (proba scrisă) şi în 19.08.2016 ora 13 (interviul) la sediul instituţiei concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad profesional superior la Biroul resurse umane.

Biroul resurse umane – consilier clasa I grad profesional superior

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:
 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie: minimum 9 ani;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anuntului în Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a III-a, până pe data de 03.08.2016, ora 15,00 la sediul Consiliului Judeţean Maramureş, str. Gh. Şincai nr. 46 – Baia Mare, jud. Maramureş.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Compartimentul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262 / 214659 int. 125.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer ZETEA
BIBLIOGRAFIE
la concursul din data de 17-19.08.2016 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului resurse umane

 1. Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor și organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 5. O.U.G nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal – bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 8. H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
ACTE NECESARE CONCURS FUNCŢIONARI PUBLICI

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Ataşăm în continuare formatul standard al Adeverinţei, care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, dobândită după data de 01.01.2011, aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 192/17.01.2013.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.