Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de şef serviciu în cadrul Serviciului turism şi promovarea judeţului

11 Martie 2016

Consiliul Judeţean Maramureş organizează în data de 12.04.2016 ora 10 ( proba scrisă) şi în 14.04.2016 ora 13 (interviul) la sediul instituţiei concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de şef serviciu în cadrul Serviciului turism şi promovarea judeţului.
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREŞ

ANUNŢĂ

Consiliul Judeţean Maramureş organizează în data de 12.04.2016 ora 10 ( proba scrisă) şi în 14.04.2016 ora 13 (interviul) la sediul instituţiei concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de şef serviciu în cadrul Serviciului turism şi promovarea judeţului.

 • Serviciul turism şi promovarea judeţului - Şef serviciu

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:
 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Şef serviciu

Condiţii specifice:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau economice;
 • studii de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere: minimum 2 ani;
 • utilizare calculator – nivel mediu (Word, Excel ).

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anuntului în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, respectiv până la data de 04.04.2016, la sediul Consiliului Judeţean Maramureş, str. Gh. Şincai nr. 46 – Baia Mare, jud. Maramureş.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Compartimentul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262 / 214659 int. 125.

PREŞEDINTE,
Zamfir CICEUBIBLIOGRAFIE
la concursul din data de 12-14 aprilie 2016 pentru recrutarea funcţiei publice de conducere de şef serviciu din cadrul Serviciului de turism şi promovarea judeţului

 1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, (r2) , cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 755/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.58/ 1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România;
 6. H.G. nr. 33/2000 privind aprobarea Metodologiei de înscriere, atestare şi a criteriilor de evidenţiere a patrimoniului turistic, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. H.G. nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. O.G. nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată;
 9. Ordin nr.1096 /2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 9/ 2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;ACTE NECESARE CONCURS FUNCŢIONARI PUBLICI

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.