Concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică - Biroul juridic şi monitor oficial

30 Aprilie 2015
Consiliul judeţean Maramureş organizează în data de 01.06.2015 ora 10 ( proba scrisă) şi în 03.06. 2015 ora 13 (interviul) la sediul instituţiei concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică – Biroul juridic şi monitor oficial.
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

ANUNŢĂ

Consiliul judeţean Maramureş organizează în data de 01.06.2015 ora 10 ( proba scrisă) şi în 03.06. 2015 ora 13 (interviul) la sediul instituţiei concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică – Biroul juridic şi monitor oficial.

Direcţia juridică şi administraţie publică – Biroul juridic şi monitor oficial
 • Consilier juridic clasa I, grad profesional superior – 2 funcţii publice.

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:
 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Consilier juridic I superior
Condiţii specifice:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor, minim 9 ani;
 • utilizare calculator – nivel mediu (Word, Excel).

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anuntului în Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a III-a, respectiv până la data de 19.05.2015, la sediul Consiliului Judeţean Maramureş, str. Gh. Şincai nr. 46 – Baia Mare, jud. Maramureş.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Compartimentul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262 / 214659 int. 125.

PREŞEDINTE,
Zamfir CICEUACTE NECESARE CONCURS FUNCŢIONARI PUBLICI

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.BIBLIOGRAFIE
la concursul din data de 1-3 iunie 2015 pentru ocupare funcţiilor publice de execuţie de consilier juridic superior din cadrul DJAP - Biroul juridic şi Monitor oficial

 1. Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Codul civil din 2009 - republicare; Titlul VI: Proprietatea publică şi drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice;
 8. Codul de procedură civilă din 1 iulie 2010 - republicare;Titlul I: Procedura în faţa primei instanţe; Titlul II: Căile de atac – apelul şi recursul.


ERATĂ
la ANUNT concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice vacante din cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică – Biroul juridic şi monitor oficial

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 2 iunie 2015, ora 10.00 la sediul Consiliului judeţean Maramureş.

Baia Mare, 05.05.2015


Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.