ANUNȚ PUBLIC: Concurs de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale "Liviu Borlan" Maramureș

05 August 2022
Nr. 18623 / 04.08.2022

ANUNȚ PUBLIC
concurs de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan” Maramureș

Consiliul Județean Maramureș organizează, la sediul său din str. Gh. Șincai nr. 46, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare concurs de proiecte de management pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan ” Maramureș.
Concursul se desfășoară în două etape, după cum urmează:
 • Etapa I – analiza proiectelor de management depuse de candidați;
 • Etapa II – susținerea proiectelor de management în cadrul unui interviu, de către candidații care au obținut minim nota 7 (șapte) la prima etapă.

Condiţii de participare:
 1. are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
 2. are capacitate deplină de exerciţiu;
 3. are studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă într-unul din domeniile de activitate ale instituției:
  • domeniul fundamental - Științe umaniste și arte;
  • domeniul de licență – Studii culturale, Arte vizuale, Teatru și artele spectacolului, Muzica;

  Conform H.G. nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021-2022.
 4. vechime în specialitatea studiilor, menționate la lit. c), de minimum 5 ani;
 5. întrunește condițiile de pregătire sau experiență în management;
 6. nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii;
 8. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 9. are cunoștințe de operare PC;
 10. nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani.

Calendarul concursului:
 1. 05 august 2022 aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informaţiilor (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului).
 2. 31 august 2022 - data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;
 3. 02 septembrie 2022 - selecția dosarelor;
 4. 07 – 12 septembrie 2022, analiza proiectelor de management – prima etapă;
 5. 13 septembrie 2022 – aducerea la cunoștința candidaților și la cunoștința publică, a rezultatului primei etape și afișarea acestuia
 6. 14 – 15 septembrie 2022 susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă.
 7. În termen de 24 de ore (16 septembrie 2022) de la încheierea etapei a doua – aducerea la cunoștința candidaților și la cunoștința publică, a rezultatului concursului și afișarea acestuia.
 8. Candidații nemulțumiți pot depune contestații, în termen de 3 zile lucrătoare (21 septembrie 2022) de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului, asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, la Biroul Resurse Umane, în conformitate cu prevederile capitolului IV din regulament.
 9. soluționarea contestațiilor 2 zile lucrătoare (23 septembrie 2022);
 10. în termen de 24 ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, prin grija autorităţii, rezultatul final al concursului este adus la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură.

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun la sediul Consiliului Județean Maramureș, până la data de 31 august 2022 - ora 15:00, la Biroul Resurse Umane – etajul parter, camera 29.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:
 1. cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail, conform modelului anexat;
 2. copie după actul de identitate;
 3. curriculum vitae, model comun european;
 4. copii ale diplomelor de studii (care atestă absolvirea studiilor solicitate la condiții de participare pct. c) şi, după caz, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor perfectionări și specializări în domeniul managementului (pct.e);
 5. Adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, sau de către unitățile sanitare abilitate;
 6. cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;
 7. copia carnetului de muncă și, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului/funcției (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator), conform modelului anexat;
 8. declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, conform modelului anexat;
 9. declarația pe proprie răspundere privind capacitatea de exercițiu, conform modelului anexat;
 10. declaraţie pe proprie răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;
 11. declarație privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de recrutare;
 12. proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris şi în format electronic, de tip PDF, (CD sau DVD) - cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (fără a se menţiona numele şi/sau prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în proprietăţile fişierului electronic).

Proiectul este limitat la un număr de 50 pagini plus anexe (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, spaţierea între rânduri: 6 puncte înainte de rând şi 6 puncte după rând, alinierea textului: justified, font: Times New Roman, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază şi dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat, proiectul de management nu va conține alte titluri/capitole/subcapitole, decât cele menționate în structura proiectului de management prevăzută în caietul de obiective aprobat).

Condiția de pregătire sau experiență în management poate fi substituită de pregătirea în management atestată cu certificat de absolvire (manager de proiect, manager cultural etc.) sau experiență în conducerea unei instituții, companii, organizații neguvernamentale etc., dovedită prin adeverință.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.

În cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atestă efectuarea unor specializări în altă țară, acestea trebuie să fie însoțite de dovada recunoașterii acestora în România, conform prevederilor legale.

La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau documentele care atestă efectuarea unor specializări, cu termenul de valabilitate expirat.

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (telefon/fax: 0262 202525 din cadrul Consiliului Județean Maramureș (luni - joi între orele 8,00 -16,30; vineri între orele 8,00 -14:00).

Anexe:
 • MODEL Formular de înscriere la concurs de management
 • MODEL Adeverință de vechime
 • MODEL Declarație pe propria raspundere - capacitate de exercițiu
 • MODEL Declarație pe propria raspundere - poliție politică
 • MODEL Declarație pe proprie răspundere - că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;
 • Caietul de obiective elaborat pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Maramureș pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan” Maramureș.
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, organizat de Consiliul Județean Maramureș pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan” Maramureș.
 • Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Județean pentru Conservarea și și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan” Maramureș.
 • Bugetul instituţiei - pe ultimii trei ani

BIBLIOGRAFIE:
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare: Partea I Titlul III, Partea a VI-a Titlul III, Partea a VII-a;
 • Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor şi acțiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,
Ionel Ovidiu BOGDAN

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.