ANUNȚ: organizare concurs de selecție a personalului contractual pe posturi în afara organigramei, perioada determinată de 6 luni, în cadrul proiectului OVERCOMING BARRIERS

11 Octombrie 2021
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
Nr. 21011 / 11.10.2021

ANUNȚ

Consiliul Județean Maramureș cu sediul în Baia Mare, str. Gh. Șincai, nr. 46, jud. Maramureș anunță organizarea concursului de selecție a personalului contractual pe posturi în afara organigramei, perioada determinată de 6 luni, în cadrul proiectului OVERCOMING BARRIERS – impoving the mobility of residents of the border region of Transcarpathia, Maramures and Szabolcs – Szatmar – Bereg”, Transfrontalier HUSKROVA ENI CBC 2014-2020, după cum urmează:
 • INSPECTOR DE SPECIALITATE DEBUTANT ( expert tehnic) cu 4 ore/zi timp parțial
1. Condiții generale de ocupare a postului:

Poate participa la procedura de recrutare persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

2. Condiții specifice pentru ocuparea postului:
 1. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență inginerie civilă, specializarea construcții civile, industriale și agricole;
 2. Limbi străine : engleză –nivel mediu;
 3. Cunoștințe de operare calculator Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point);
 4. Disponibilitate pentru program prelungit și pentru delegații în zona de implementare a proiectului în funcție de necesitățile identificate în timpul implementării proiectului;
 5. Cunoștințe specifice privind monitorizarea lucrărilor;
 6. Cunoștințe specifice despre managementul proiectelor;

3. Bibliografia specifică:
 1. Project Implementation Manual – versiunea 2.0 October 2020- Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC;
 2. Hotărârea de Guvern nr. 343/2017 pentru modificarea H.G nr. 273/194 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
 3. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Principalele atribuții prevăzute în fișa postului sunt:
 • asigură asistență de specialitate pentru managerul de proiect în domeniul de referință;
 • participă la planificarea și monitorizarea contractelor de achiziții publice în cadrul proiectului;
 • participă la gestionarea eficientă a resurselor alocate proiectului;
 • participă la elaborarea documentelor specifice proiectului;
 • participă la monitorizarea activităților proiectului;
 • participă la elaborarea rapoartelor financiare și tehnice;
 • participă la elaborarea documentelor de achiziție publică, specificații tehnice/termeni de referință, conform planului de implementare a proiectului;
 • asigură respectarea tuturor procedurilor prevăzute în contractul de finanțare și în implementarea proiectului, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;
 • participă la identificarea, gestionarea și contracararea riscurilor proiectului;
 • asigură arhivarea documentelor, conform cerințelor impuse de contractul de finanțare și de reglementările legale în domeniu, atât fizic, cât și electronic;
 • colaborează cu organele de control prin furnizarea tuturor documentelor necesare și întocmirea analizelor solicitate în timpul misiunilor;
 • asigură toate condițiile pentru efectuarea verificărilor și accesului la toate documentele proiectului utilizate pentru implementare, audit național și autorități de audit, precum și pentru serviciile Comisiei Europene și ale Curții de Conturi Europene, conform competențelor lor;
 • păstrează confidențialitatea documentelor, materialelor, datelor și informațiilor în legătură cu proiectul;
 • realizează orice alte sarcini date de managerul de proiect, conform competențelor și specializării sale.

5. Documentația depusă de candidați
Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere adresată Președintelui Consiliului Județean Maramureș;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae, model Europass, datat și semnat pe toate paginile;
 8. certificat de căsătorie, dacă este cazul.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării probei de interviu.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Maramureș, strada Gheorghe Șincai, nr. 46 în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, inclusiv 15.10.2021 ora 13,00.

Proba de interviu se va susține în maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului selecției dosarelor de înscriere.

6. Modalitatea de recrutare și selecție:

Recrutarea și selecția persoanelor care își vor desfășura activitatea în proiect se realizează în două etape succesive, după cum urmează:
 • Etapa 1 – Verificarea și analiza dosarelor depuse de candidați;
 • Etapa 2 – Interviul candidaților declarați admiși după analiza dosarelor;

Proba de interviu va avea loc în data de 25.10.2021, ora 10,00 la sediul Consiliului Județean Maramureș, str. Gh. Șincai, nr. 46, jud. Maramureș.

Rezultatele obținute de candidați după fiecare etapă se vor afișa/publica la sediul / pe site-ul Consiliului Județean Maramureș.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, persoana de contact Simicorescu Sorina, camera 27, parter, telefon 0262/214659 interior 125, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

PREȘEDINTE
Ionel Ovidiu BOGDAN

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.