Hotărârea nr. 88 din 27.04.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea dării în administrarea Casei Corpului Didactic Maramureș a unui imobil din domeniul public al judeţului Maramureş, situat în Baia Mare, str. Petöfi Șandor, nr. 12 - 14

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, Adresa nr. 128/2017 a Casei Corpului Didactic Maramureș şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile art. 867 şi art. 868 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a), ale art. 97 alin. (1) precum şi ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă darea în administrarea Casei Corpului Didactic Maramureș a unui imobil din domeniul public al judeţului Maramureş, situat în Baia Mare, str. Petöfi Șandor , nr. 12 – 14, având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.
          Art.2. Dreptul de administrare asupra imobilului prevăzut la art. 1, va face obiectul contractului de administrare încheiat între Consiliul Județean Maramureș și Casa Corpului Didactic Maramureș.
          Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri, orice alte prevederi referitoare la imobilului prevăzut la art. 1 își încetează aplicabilitatea.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Casei Corpului Didactic Maramureș.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 27 aprilie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 27 aprilie 2017
Nr. 88

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.