Hotărârea nr. 86 din 27.04.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 33/ 2014 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar pentru unităţile de cult din judeţul Maramureş în baza O.G. nr. 82/ 2001

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizele favorabile ale Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei pentru buget – finanţe;
          Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. b) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Normele doi, trei, patru şi şase de la art. 8 din Normele metodologice de acordare a sprijinului financiar pentru unităţile de cult din judeţul Maramureş în baza O.G. nr. 82/ 2001 aprobate prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 33/ 2014 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  • „deviz de lucrări şi extrasul de materiale în preţuri actualizate şi evidenţierea lucrărilor rămase de executat datate pe anul în curs şi vizate de diriginţii de şantier;
  • copie de pe autorizaţia de construire, sau reparaţie capitală eliberate potrivit Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau legislaţiei aplicabile în ţara pe teritoriul căreia se află lăcaşul de cult aparţinând cultului recunoscut din România;
  • în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional, se va prezenta şi o copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legislaţiei în vigoare privind restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional;
  • avizul centrului cultului respectiv, pe anul în curs, pentru acordarea sprijinului solicitat, cu încadrarea în suma totală repartizată cultului respectiv.”

          Art.II. Norma a cincea de la art. 9 din Normele metodologice de acordare a sprijinului financiar pentru unităţile de cult din judeţul Maramureş în baza O.G. nr. 82/ 2001 aprobate prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 33/ 2014 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  • „avizul centrului cultului respectiv, pe anul în curs, pentru acordarea sprijinului solicitat, cu încadrarea în suma totală repartizată cultului respectiv.”

          Art.III. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 27 aprilie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 27 aprilie 2017
Nr. 86

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.