JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind solicitarea trecerii unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din „domeniul public al Statului Român și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA, în domeniul public al județului Maramureș și în administrarea Consiliului Județean Maramureș

          Având în vedere posibilitate promovării spre finanțare prin Programul Operațional Comun România – Ucraina a reabilitării tronsonului DJ 185 Valea Vișeului – Lunca la Tisa;
          Văzând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de Dezvoltare și Implementare Proiecte, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei pentru urbanism amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor art. 10 și art.34 din Legea nr. 46/2008-Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.192/14.10.2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA în domeniul public al unor unități administrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al cesteia, cu modificările și completările ulterioare precum şi a Ordinul Ministrului nr. 1770/26.10.2010, Ordinul Ministrului nr.146/24.05.2011 și Ordinul nr. 151/28.01.2016,
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul Județean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se solicită transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora, având datele de identificare prevăzute în anexele 1 și 2, parte integrantă a prezentei hotărâri, din domeniul public al Statului Român și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA, în domeniul public al județului Maramureș și în administrarea Consiliului Județean Maramureș.
          Art.2. Consiliul Județean Maramureș va respecta prevederile art. 7, alin. 3 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, care interzice trecerea drumurilor forestiere și a terenurilor aferente din domeniul public al județului Maramureș în domeniul privat al acesteia prin hotărâre a consiliului județean.
          Art.3. După emiterea Hotărârii de Guvern de transfer a terenurilor și mijloacelor fixe se modifică în mod corespunzător inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Maramureș.
          Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Președintele Consiliului județean Maramureș care va fi mandatat să semneze orice documente necesare acestui demers.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Ministerului Administrației și Internelor;
  • Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA;
  • Direcției Silvice Maramureș;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 voturi „pentru” şi 4 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 martie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 28 martie 2018
Nr. 70

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.