JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea planului de întreținere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2018

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, solicitarea S.C. Drumuri – Poduri Maramures S.A., Raportul Direcției Tehnice şi Investiții şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului;
          În baza prevederilor: - Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 43/ 22.03.2011 privind aprobarea înfiinţării şi stabilirea modului de operare a Serviciului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Maramureş în domeniul drumurilor judeţene, - Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 58/ 21.04.2011 de aprobare a Regulamentului de serviciu, Caietului de sarcini şi a Contractului de delegare a gestiunii privind Serviciul de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Maramureş în domeniul drumurilor judeţene; - Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 109/ 30.09.2011 privind completarea Caietului de sarcini şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de administrare a domeniului public al judeţului Maramureş în domeniul drumurilor judeţene, - Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr.56/04.04.2017 privind aprobarea bugetului propriu al Judeţului Maramureş.
          Ţinând cont de prevederile:
  • Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Maramureş a sectoarelor de drum judeţean 186 situate în intravilanul oraşelor Dragomireşti, Săliștea de Sus, Seini şi Şomcuta Mare nr. 108/ 30.09.2011;
  • Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 127/ 24.10.2011 privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Maramureş a sectoarelor de drumuri judeţene situate în intravilanul oraşului Târgu Lăpuş;
  • Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 12/24.01.2012 privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Maramureş a sectoarelor de drumuri judeţene situate în intravilanul oraşului Ulmeni;
          Văzând prevederile O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 955 / 2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, ale art. 22 din O.G. nr. 43/ 1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct.12 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă planul de întreţinere şi reparații curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2018, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
          (2) Pentru finanţarea lucrărilor cuprinse în Planul de întreţinere, reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2018, se aprobă utilizarea sumei de 25.000 mii lei, din creditele bugetare prevăzute la capitolul 84.02. „Transporturi”.
          Art.2. (1) Toate achiziţiile publice necesare activităţii care fac obiectul delegării gestiunii prestate de către operator vor respecta Legea nr. 98/2016 şi H.G. nr. 395/2016 privind achiziţiile publice.
          (2) În cazul în care lucrările care decurg din activitatea de administrare se realizează în regie proprie a operatorului, acestea vor fi decontate la prețul de producție al acestora, determinat conform prevederilor din caietul de sarcini. Responsabilitatea stabilirii corecte a prețului de producție la care se facturează lucrările executate aparține în exclusivitate S.C. Drumuri – Poduri Maramures S.A.
          (3) Pentru lucrările care decurg din activitatea de administrație, se pot acorda avansuri lunare cu respectarea prevederilor H.G. nr. 264/ 2003 privind stabilirea acțiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice, republicată.
          (4) Din economiile valorice care se vor realiza ca urmare a neatingerii preţurilor maximale estimate şi aprobate se vor putea executa cantităţile de lucrări la aceeaşi activitate sau altele necesare, dar fără a se depăşi valoarea total aprobată.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • S.C. Drumuri – Poduri Maramureş S.A.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 martie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 28 martie 2018
Nr. 68

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.