JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2018

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget – finanţe;
          Având în vedere adresa nr.28523/06.12.2018 a Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale privind majorarea transferurilor pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul 2018;
          În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţEan Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Maramureş pe anul 2018 prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 4.479,00 mii ca urmare a majorării subvenţiilor pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap.
          (2) Sinteza influenţelor din rectificarea bugetului propriu al judeţului, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate este prezentată în anexele nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 7 decembrie 2018. Au fost prezenţi 27 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zetea Gabriel Valer
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 7 decembrie 2018
Nr. 293

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.