Hotărârea nr. 251 din 09.12.2016

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2016

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu precum şi avizul favorabil al Comisei pentru buget finanţe;
          Ţinând cont de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, Adresa nr. 16.455/ 29.11.2016 a Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş precum şi solicitările instituţiilor interesate referitoare la rectificarea sau modificarea bugetelor de cheltuieli sau bugetelor de venituri şi cheltuieli precum şi modificări în listele de investiţii;
          În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului local al judeţului Maramureş pe anul 2016 prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 10.523,0 mii ca urmare a modificării surselor de finanţare după cum urmează:
          + 7.318,0 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
          + 4.587,0 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului;
          - 1.900 mii lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit;
          + 518 mii lei reprezentând venituri nefiscale si de capital.
          (2) Sinteza influenţelor din modificarea bugetului propriu al judeţului, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi titluri este prezentată în anexele nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (3) Se aprobă modificarea bugetului propriu al judeţului pe secţiuni după cum urmează:
  • secţiunea de funcţionare se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 8.936,24 mii lei;
  • secţiunea de dezvoltare se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 1.586,76 mii lei.

          Art.2. Se aprobă majorarea cu 134,0 mii lei a veniturilor şi a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau finanţate integral din venituri proprii. Desfăşurarea influenţelor din rectificarea şi din reaşezarea cheltuielilor pe secţiuni, instituţii, titluri, articole şi alineate este prezentată în anexa nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.       
          Art.4. Se aprobă utilizarea sumei de 24,0 mii lei pentru finanţarea acţiunii de primire a colindătorilor de către conducerea Consiliului judeţean Maramureş cu ocazia sărbătorilor de iarnă ale anului 2016, din creditele prevăzute la capitolul 51.02 „Autorităţi publice”.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Instituţiilor interesate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară din 9 decembrie 2016. Au fost prezenţi 24 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zetea Gabriel Valer
Contrasemnează
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P. Baia Mare,

9 decembrie 2016
Nr. 251

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.