JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentației cadastrale pentru imobilul aparținând domeniului public al judeţului Maramureş, situat în municipiul Baia Mare, str. Valea Borcutului nr. 119

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, documentația cadastrală, Adresa nr. 9314/11.10.2018 a SC CADIA-BM SRL reprezentată prin administrator topograf Andrei Moga, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. c) şi f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se însușesc documentațiile cadastrale pentru imobilul din domeniul public al judeţului Maramureş, situat în municipiul Baia Mare, str. Valea Borcutului nr. 119 – poziția 11, rândurile 2, 3, 4, 6, 7 și 8 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 934/2002 ”Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Maramureș”, având următoarele date de identificare: - C.F. 5591 Baia Mare, nr. topo. 5356 - 55 mp; C.F. 5591 Baia Mare, nr. topo. 5355/2/2/1 - 1519 mp, în total 1574 mp teren și construcție (C1) P; - C.F. 5591 Baia Mare, nr. topo. 5357 – 685 mp; C.F. 5591 Baia Mare, nr. topo. 5358 – 48 mp; C.F. 5591 Baia Mare, nr. topo. 5359 – 91 mp; C.F. 5591 Baia Mare, nr. topo. 5360/1 – 1440 mp; C.F. 5591 Baia Mare, nr. topo. 5361/1 – 1139 mp; C.F. 2800 Baia Mare, nr. topo. 5464/2/3 – 102 mp; fără C.F., nr. topo. 5430/1 – 73 mp; fără date de C.F. – 2616 mp, în total 6194 mp teren și construcții (C1) P+1, (C2) P, (C3) P, (C4) P, conform planurilor de amplasament şi delimitare care fac parte din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se solicită radierea construcțiilor amplasate pe nr. topografice 5356, 5357, 5358 și 5359 din C.F. 5591.
          Art.3. Se aprobă lista bunurilor aparținând domeniului public al judeţului Maramureș situate în municipiul Baia Mare, str. Valea Borcutului nr. 119, conform anexei la prezenta hotărâre.
          Art.4. În mod corespunzător se modifică Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Maramureş, conform art. 3 din prezenta hotărâre.
          Art.5. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 octombrie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 25 octombrie 2018
Nr. 233

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.