Hotărârea nr. 217 din 27.10.2016

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea programului operativ şi de măsuri privind asigurarea condiţiilor de circulaţie pe reţeaua de drumuri de interes judeţean în iarna 2016 -2017

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A., Raportul Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, ale Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală;
          În baza prevederilor Hotărârii nr. 43/22.03.2011 a Consiliului Judeţean Maramureş, privind aprobarea înfiinţării şi stabilirea modului de operare a Serviciului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Maramureş în domeniul drumurilor judeţene, ale Hotărârii nr. 58/ 21.04.2011 de aprobare a Regulamentului de serviciu, Caietului de sarcini şi a Contractului de delegare a gestiunii privind Serviciul de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Maramureş în domeniul drumurilor judeţene;
          În temeiul prevederilor art. 22 din O. G. nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 12 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă programul operativ şi de măsuri privind asigurarea condiţiilor de circulaţie pe reţeaua de drumuri de interes judeţean, în iarna 2016 - 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice ş Administraţie Publică;
  • S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 27 octombrie 2016. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 octombrie 2016
Nr. 217

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.