JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Nota de fundamentare a Biroului Resurse Umane privind modificarea Organigramei și a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate a Consiliului Județean Maramureş din care rezultă că modificarea statului de funcții se face cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru implementare proiecte și pentru aparatul de specialitate al consiliului județean și instituțiile publice din subordinea acestuia, indiferent de modul de finanțare;
          Ţinând cont de:
 • Avizul favorabil al Agenției Naționale a Functionarilor Publici pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș nr.48370/2018;
 • Adresele Instituției Prefectului Maramureș nr. 6014 din 14.06.2018 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru implementare proiecte și nr. 8653 din 31.08.2018 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului județean și instituțiile publice din subordinea acestuia, indiferent de modul de finanțare;
 • şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină
          În conformitate cu prevederile:
 • art. III alin.(8^1) din O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pct. 4 din anexa la actul normativ anterior indicat;
 • art. 11 din O.G. nr.24 /2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2), lit. c) și ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă modificarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureș, după cum urmează:
 • înființarea funcției publice de execuție de consilier superior în cadrul Compartimentului de mediu;
 • schimbarea denumirii Serviciului Implementare Proiecte aflat în subordinea Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte în Serviciul Managementul Proiectelor şi modificarea calității unor posturi contractuale din cadrul serviciului în sensul desființării a două posturi contractuale de execuție vacante cu înființarea în mod corespunzător a două funcții publice de execuție;
 • înființarea Compartimentului Implementare Proiecte, cuprinzând un număr de 4 funcții contractuale de execuție, pe durata implementării proiectelor aflate în derulare.
          (2) Organigrama şi Statul de funcții, modificate, sunt cuprinse în Anexa 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Direcției Tehnice şi Investiții;
 • Biroului Resurse Umane;
 • Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru” şi patru neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 septembrie 2018. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 septembrie 2018
Nr. 213

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.