JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Planului de intreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2018

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A., Raportul Direcţiei Tehnice şi Investiţii, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de amendamentul formulat de Preşedintele Comisiei pentru buget finanţe;
          În conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Judeţean Maramureş:
 • nr. 154/ 2018 privind modificarea Planului de intreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene in anul 2018;
 • nr. 173/09.08.2018 de validare a rectificării bugetului propriu al județului Maramureș pe anul 2018;
 • nr. 203/ 26 septembrie 2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2018.
          În baza prevederilor:
 • O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 955 / 2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
 • art. 22 din O.G. nr. 43 / 1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 12 şi ale art. 97 din legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea Planului de intreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2018 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 68/ 2018 cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotârâre.
          Art.2. Se aprobă Planul suplimentar de lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamitaților naturale produse in perioada martie - iulie 2018 conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotârâre.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituției Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • S.C. Drumuri – Poduri Maramureş S.A.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, două „abţinere” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 septembrie 2018. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 septembrie 2018
Nr. 210

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.