JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind promovarea în parteneriat a proiectului „ETHNO – Culture and authentic traditions - Cultură şi tradiţii autentice - OT 3 – Promovarea culturii locale şi conservarea patrimoniului istoric”

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte nr. 2631/2020;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu nr. 2754/2020;
  • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget - finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Analizând Ghidul Aplicantului pentru Apel 3 de Propuneri proiecte, Programul Cooperare transfrontalieră ENI CBC 2014-2020 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, OT 3 – Promovarea culturii locale şi conservarea patrimoniului istoric, Prioritatea 1, aprobat prin Regulamentul General (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui Instrument European de Vecinătate, Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de stabilire a normelor şi procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanţarea acţiunii externe, Decizia Comisiei Europene din 17.12.2015 nr. C(2015) 9143;
          În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. e) şi alin. (7) lit. a), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă promovarea în parteneriat a proiectului ETHNO - Culture and authentic traditions - ETHNO – Cultură şi tradiţii autentice, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului de Cooperare transfrontalieră ENI CBC Ungaria – Slovacia – România - Ucraina, 2014-2020.
          Art.2. Se aprobă participarea Judeţului Maramureş prin Consiliul Judeţean, în calitate de Aplicant - Lider în proiectul ETHNO - Culture and authentic traditions - ETHNO – Cultură şi tradiţii autentice și totodată cofinanţarea cu echivalentul în lei a sumei de 36.500,60 euro, reprezentând 5% din valoarea eligibilă a bugetului proiectului aferent Judeţului Maramureş, în situaţia în care proiectul va primi decizia de finanţare.
          Art.3. Se aprobă participarea Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară, în calitate de Partener în proiectul ETHNO - Culture and authentic traditions - ETHNO – Cultură şi tradiţii autentice și totodată cofinanţarea cu echivalentul în lei a sumei de 9.506,35 euro, reprezentând 5% din valoare eligibilă a bugetului proiectului aferent Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară, în situația în care proiectul va primi decizia de finanţare.
          Art.4. Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului ETHNO - Culture and authentic traditions - ETHNO – Cultură şi tradiţii autentice, care devin sume neeligibile şi trebuie acoperite din surse proprii ale Judeţului Maramureș, la nivelul echivalentului în lei a sumei de 108.905,30 euro, în situația în care proiectul va primi decizia de finanţare.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 21
Baia Mare, 25 februarie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 februarie 2020. Au fost prezenţi 29 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.