JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Construirea Depozitului Ecologic de la Sârbi”, investiţie care se realizează în cadrul proiectelor „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş” cod SMIS 24129 şi „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş” cod SMIS 2014+106394

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte nr.2297/ 919/2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget - finanţe, Comisiei pentru proiecte, strategii şi dezvoltare, Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi administrare patrimoniu precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de prevederile:
 • art. 44 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007 – 2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014 – 2020;
 • Actul Adiţional nr. 4/16.07.2020 la Contractul de finanţare nr. 45/28.04.2017;
 • H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, art. 14, alin. 4;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (3), lit. f) şi ale art. 182, alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului „Construirea Depozitului Ecologic de la Sârbi”, Comuna Fărcaşa, investiţie care se realizează în cadrul proiectelor „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş” cod SMIS 24129 şi „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş” cod SMIS 2014+106394, actualizați după cum urmează:
          1. Valoarea totală a obiectivului de investiţii:
  1. Valoare cu T.V.A. - 260.798.372,15 lei
  2. Valoare fără T.V.A. - 216.489.034,86 lei, din care: C+M: 122.168.173,07 lei.
          2. Indicatori minimali, indicatori de performanţă:
          Capacităţi in unităţi fizice:
          Lucrările de execuţie prevăd construirea unui depozit ecologic de deşeuri conform, compus din 4 celule, având capacitate totală de 1.946.466,4 m3 şi o suprafaţă a depozitului propriu-zis de 11,847 ha şi care include pentru prezentul contract, următoarele facilităţi:
 • prima celulă a depozitului ecologic având o capacitate de 450.449,10 m3 şi o suprafaţă de 2,959 ha;
 • sistem de colectare, transport şi tratare levigat şi a apelor uzate;
 • sistem de colectare a biogazului;
 • clădiri (clădirea administrativă, garaj, atelier auto, etc. - conform Caiet Sarcini);
 • infrastructura specifică (control acces şi pod basculă, staţie spălare autovehicule, staţie de alimentare cu combustibil);
 • sistem de monitorizare a factorilor de mediu;
 • alte lucrări (căi de acces şi drumuri incintă; sistem de colectare a apei pluviale; reţele apă, electrice, sanitare, termice; amenajări incintă şi împrejmuire).
          3. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat: Depozit Ecologic destinat deșeurilor din județul Maramureş.
          4. Durata estimată de execuție a obiectivului exprimată în luni: Durata de realizare proiectului: 84 pentru execuţie şi perioadă de notificare a defectelor de 36 de luni.
          Art.2. Se modifică în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Județean Maramureş nr.75/08.04.2020 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Construirea Depozitului Ecologic de la Sârbi”, Comuna Fărcaşa.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Unitatea de Implementare a Proiectului;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • AM POIM;
 • DRI Cluj Napoca.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 207
Baia Mare, 10 noiembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 voturi „pentru” şi 6 „abţineri” în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 10 noiembrie 2020. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.