JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ 182B, sector Coaș (int. DJ 182C) – Remeți pe Someș (int. DJ 108E), tronsonul Șomcuta Mare (int. DN 1C) - Remeți pe Someș (int. DJ 108E)”

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de oportunitatea oferită de Programul Național de Dezvoltare Locală I, program guvernamental gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru finanțarea proiectelor locale de dezvoltare prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, aprobat prin O.U.G. nr.28/2013;
          Ținând cont de prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, SECŢIUNEA 3: Studiul de fezabilitate, Art.7, alin.(6);
          Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr.26/2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare DJ 182B, sector Coaș (int. DJ 182C) – Remeți pe Someș (int. DJ 108E), tronsonul Șomcuta Mare (int. DN 1C) - Remeți pe Someș (int. DJ 108E)”;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. (f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare DJ 182B, sector Coaș (int. DJ 182C) – Remeți pe Someș (int. DJ 108E), tronsonul Șomcuta Mare (int. DN 1C) - Remeți pe Someș (int. DJ 108E)”, astfel:
 • Indicatori tehnici ai obiectivului de investiție:
  • Lungime drum: 14,366 km
 • Indicatori economici ai obiectivului de investiție:
  • Valoarea totală a investiției: 28.909.648,25 lei (fără TVA), din care:
  • Valoarea C+M: 26.998.835,26 lei (fără TVA)
 • Durata de execuție: 12 luni
          Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică și se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Direcției Tehnice și Investiții;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 205
Baia Mare, 5 septembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa de îndată a Consiliului Judeţean Maramureş din 5 septembrie 2019. Au fost prezenţi 24 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.