Hotărârea nr. 204 din 22.12.2014

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind însuşirea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cuprins în CF nr. 106097 Baia Mare, Nr. cad. 13007, situat în Baia Mare, str. Țibleșului, nr. 1

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, adresa d-lui Pop Călin şi Planul de amplasament şi delimitare întocmit de inginer Sepsi Mikloș şi avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată şi Ordinului nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. c) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se însuşeşte planul de amplasament şi delimitare a imobilului cuprins în CF nr. 106097 Baia Mare, Nr. cad. 13007, situat în Baia Mare, str. Țibleșului, nr. 1, întocmit de inginer Sepsi Mikloș, în vederea repoziţionării limitei imobilului, care face parte din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se delegă dl. Emil Marinescu, având funcţia de vicepreședinte la Consiliul judeţean Maramureş, în vederea semnării actului notarial de acceptare a repoziţionării limitei imobilului.
          Art.3. Toate cheltuielile legate de întocmirea planului de amplasament și delimitare, actului notarial de acceptare a repoziţionării limitei imobilului și cele percepute de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş vor fi suportate de dl. Pop Călin Nicolae.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Maramureș;
  • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş;
  • Birou notarial public.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 22 decembrie 2014. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membrii ai Consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare , 22 decembrie 2014
Nr. 204

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.