Hotărârea nr. 202 din 27.09.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Instalare lift exterior corp clădire A” la Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie din Baia Mare, str. V. Lucaciu, nr. 72

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Adresa nr. 3546/2017 a Spitalului de Boli Infecțioase şi Psihiatrie Baia Mare şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe precum şi ale Comisiei pentru Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului;
          Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice precum şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „Instalare lift exterior corp clădire A” la Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie din Baia Mare, str. V. Lucaciu, nr. 72, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Valoare totală a investiției: 244,000.00 lei cu TVA, respectiv – 53,101.20 euro: din care C+M 99,632.53 lei cu TVA, respectiv 21,682.81 euro, curs BNR din 25.09.2017 de 4,5950 lei/euro.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Juridice și Administraţiei Publice;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Spitalul de Boli Infecțioase şi Psihiatrie Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, o abţinere şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 27 septembrie 2017. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDETULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 septembrie 2017
Nr. 202

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.