JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind instituirea de restricţii de circulaţie pe unele sectoare de drumuri judeţene Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Refe-ratul Direcţiei Tehnice şi avizul favorabil al comisiei urbanism şi amenajarea teritoriului, Potrivit O.G. nr. 43/1997 republicată, privind regimul drumurilor; În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001a administraţiei publi-ce locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. (1) Se instituie restricţii de circulaţie pe sectoarele de drumuri judeţene, pentru vehicu-lele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, altele decât cele destinate exclu-siv transportului de persoane şi vehicule care deservesc exploatarea minieră Şuior, în intervalele prevăzute în anexa nr.1. Art. 2 Se interzice circulaţia vehiculelor rutiere prevăzute la art. 1 în perioadele din an şi în in-tervalele prevăzute în anexa nr.1. Circulaţia vehiculelor neînmatriculate chiar dacă sunt înregistrate la autorităţile locale, este in-terzisă în perioadele din an şi intervalele prevăzute în anexa nr.1. Art.3. Se exceptează de la prevederile art.1 vehiculele deţinute de Ministerul Apărării Naţio-nale, de unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, de serviciile publice de ambulanţă, de serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aşa cum sunt definite în OG 88/2001 pri-vind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă aprobată prin Legea nr.363/2002 cu modificările şi completările ulterioare, vehiculele care efectuiază transportul în interesul NATO sau a Parteneriatul pentru Pace, aşa cum sunt în Legea nr.23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state la par-teneriatul pentru pace cu privire la statul forţelor şi a protocolului adiţional încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, vehiculele deţinute de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională, vehiculele deţinute de administratorul drumului, precum şi vehiculele care efectuează transporturile în anexa nr. 2. Art.4. Administratorul drumului va realiza semnalizarea corespunzătoare a sectoarelor de drumuri supuse restricţiei de circulaţie cu avizul Poliţiei rutiere şi va informa participanţii la trafic asu-pra restricţiei impuse prin prezenta hotărâre. Art.5. Nerespectarea prevederilor art. 1 din prezenta, constituie contravenţie şi se sancţio-nează conform art. 60 alin (1) lit. g) din OG nr. 43/1997 republicată, cu amendă de la 3.000 la 4.000 lei. Art.6. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 7. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; - Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; - Direcţiei Tehnice; - Inspectoratului Judeţean de Poliţie Maramureş – Serviciul Circulaţie; - Ministerului Transporturilor; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Participanţilor la trafic prin mijloace mass-media. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului ju-deţean Maramureş din data de 28 noiembrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 28 noiembrie 2008 Nr. 201

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.