JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Maramureş

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Publică nr. 16759/2020;
          Ţinând cont de prevederile:
 • Ordinului Prefectului Judeţului Maramureş nr. 600/2020 privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului Judeţean Maramureş, în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020;
 • art. 182, alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Județean Maramureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 51/2020;
          În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se stabilesc comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Maramureş, pe principalele domenii de activitate, ca urmare a constituirii noului Consiliu Judeţean Maramureş din data de 24.10.2020, după cum urmează:
 1. COMISIA PENTRU BUGET – FINANŢE compusă din 9 membri;
 2. COMISIA PENTRU PROIECTE, STRATEGII ŞI DEZVOLTARE compusă din 7 membri;
 3. COMISIA PENTRU URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU compusă din 7 membri;
 4. COMISIA PENTRU TURISM ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE compusă din 7 membri;
 5. COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI DE TINERET ŞI SPORT compusă din 7 membri;
 6. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE compusă din 7 membri;
 7. COMISIA PENTRU MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALĂ, FAMILIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ compusă din 7 membri;
 8. COMISIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ ŞI CULTE compusă din 7 membri;
 9. COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ compusă din 7 membri.
          Art.2. Comisiile de specialitate stabilite potrivit art. 1 îşi aleg, dintre membrii săi, un preşedinte şi un secretar.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 194 
Baia Mare, 28 octombrie 2020 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” şi 9 neparticipări la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 octombrie 2020. Au fost prezenţi 29 din totalul de 31 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.