Hotărârea nr. 191 din 26.11.2014

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2014

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare;
          Având în vedere adresa Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte cu nr.1552/19.11.2014;
          Luând în considerare solicitările instituţiilor interesate referitoare la rectificarea sau modificarea bugetelor de cheltuieli sau bugetelor de venituri şi cheltuieli precum şi modificări în listele de investiţii;
          În temeiul Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
          În baza art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al judeţului Maramureş pe anul 2014 prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 295,64 mii ca urmare a modificării surselor de finanţare după cum urmează:
          + 51,30 mii lei reprezentând „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”
         
+ 244,34 mii lei reprezentând „Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări - Fondul Social European”
          (2) Sinteza influenţelor din modificarea bugetului propriu al judeţului, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi titluri este prezentată în anexa nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (3) Se aprobă modificarea bugetului propriu al judeţului pe secţiuni după cum urmează:
          - secţiunea de funcţionare se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 169,0 mii lei;
          - secţiunea de dezvoltare se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 126,64 mii lei.
          Art.2. Se aprobă majorarea cu 513,72 mii lei a veniturilor şi a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau finanţate integral din venituri proprii. Desfăşurarea influenţelor din rectificarea şi din reaşezarea cheltuielilor pe secţiuni, instituţii, titluri, articole şi alineate este prezentată în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. (1) Se aprobă modificarea Hotărârilor Consiliului judeţean Maramureş nr.31/10.03.2014, nr.65/28.052014 şi nr.67/28.05.2014 în mod corespunzător cu sumele retrase, de la cap.67.02.05 titlul 59 articolul 11, de la structurile sportive de performanţă de prim eşalon după cum urmează:
  • C.S.M. Ştiinţa Baia Mare, echipa de rugby - 190 mii lei
  • C.S. Ştiinţa Explorări Baia Mare, echipa de volei masculin - 80 mii lei
          (2) Cu aceste sume se reîntregeşte fondul de rezervă la dispoziţia consiliului judeţean.
          Art.4. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte;
  • Direcţiei tehnice;
  • Instituţiilor interesate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 26 noiembrie 2014. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 26 noiembrie 2014
Nr. 191

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.