JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Maramureş

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică – Compartimentul administraţie publică - Biroul resurse umane nr. 13926/2020;
 • Adresele nr. 474/16.06.2020 şi nr. 525/07.07.2020 ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Maramureş, înregistrate la Consiliul Judeţean Maramureş cu nr. 8853/18.06.2020 şi nr. 9879/07.07.2020;
 • Avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr. 3323433/18.08.2020, înregistrat la Consiliul Judeţean Maramureş sub nr. 12851/24.08.2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină
          În baza prevederilor:
 • O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 3 din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale aprobată prin H.G. nr. 2104/2004;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. c), art. 182 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru Direcția Județeană de Evidenţă a Persoanelor Maramureş, actualizate, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie publică;
 • Serviciul Administraţie Publică;
 • Direcția Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Maramureş.

PREȘEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 180
Baia Mare, 18 septembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru”, 5 „abţineri” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 septembrie 2020. Au fost prezenţi 32 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.