JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea Muzeului de Ştiinţe Astronomice Baia Mare, instituţie publică de cultură, în subordinea Consiliului Judeţean Maramureş

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr. 13660/07.09.2020;
 • Adresa şi Nota de fundamentare ale Complexului Astronomic Baia Mare nr. 720/01.09.2020 înregistrate la Consiliul Judeţean Maramureş cu nr. 13309/01.09.2020;
 • Avizul prealabil nr. 4838/D.P.C./22.07.2020 emis de către Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de prevederile:
 • Legii nr. 311/2003 privind Legea muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinelor Ministrului Culturii:
  • nr. 2297/2006 privind aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  • nr. 2035/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte instituții de profil;
  • nr. 3968/2016 pentru modificarea criteriilor de acordare a avizului prealabil de înfiinţare a muzeelor şi colecţiilor publice;
  • nr. 2057/2007 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi colecțiilor publice;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. a) şi d), alin. (2), lit. b), alin. (5), lit. a) şi d), art. 182, alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă înfiinţarea Muzeului de Ştiinţe Astronomice Baia Mare, instituţie publică de cultură cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Maramureş, prin preluarea activităţii, personalului, patrimoniului şi a codului de identificare fiscală de la actualul așezământ cultural Complexul Astronomic Baia Mare.
          Art.2. Sediul Muzeului de Ştiinţe Astronomice Baia Mare este în Municipiul Baia Mare, str. George Coşbuc, nr. 16, cod poştal 430245, Judeţul Maramureş.
          Art.3. Bugetul necesar funcţionării Muzeului de Ştiinţe Astronomice Baia Mare se va asigura prin introducerea modificărilor corespunzătoare în bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Maramureş.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Biroului Resurse Umane;
 • Muzeului de Ştiinţe Astronomice Baia Mare.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 178
Baia Mare, 18 septembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi „pentru”, o „abţinere” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 septembrie 2020. Au fost prezenţi 32 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.