JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului Judeţului Maramureş, pe anul 2020

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Județean Maramureș;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei economice şi patrimoniu nr. 14077/14.09.2020;
  • Adresa Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie nr. 4270/01.09.2020;
  • Avizul favorabil al Comisiei pentru buget – finanţe;
          În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (3), lit. a), art.182, alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau finanţate integral din venituri proprii pe anul 2020, prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 1.603,00 mii lei. Desfăşurarea veniturilor şi cheltuielilor pe secţiuni, capitole, titluri, articole şi alineate este redată în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol al bugetului local al judeţului pe anul 2020, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiți” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureș şi se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
  • Direcţia Economice şi Patrimoniu;
  • Direcția de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţia Tehnică şi Investiţii.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 173
Baia Mare, 18 septembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 septembrie 2020. Au fost prezenţi 27 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.