Hotărârea nr. 156 din 30.07.2021

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind constituirea comisiei de selecție a ofertelor și de soluționare a contestațiilor pentru acordarea finanțărilor nerambursabile în domeniul culturii

          Având în vedere:
 • Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 14946./2021;
 • Raportul Direcţiei Juridice nr.15207/2021;
          Ținând cont de prevederile:
 • Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 12, 15 şi art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
          Văzând:
 • avizul comisiilor de specialitate; Comisia de buget finanțe, Comisia de învățământ,cultură și culte și Comisia juridică și de disciplină;
 • Rezultatul votului secret exprimat în plenul ședinței ordinare din 30 iulie 2021;
          În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit. f), art. 182 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se constituie Comisia de selecţie a ofertelor depuse conform ghidului, pentru finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor în domeniul culturii, după cum urmează:
 1. 3 reprezentanţi ai Consiliului judeţean Maramureş, desemnați conform anexei nr. 1;
 2. 4 specialişti în domeniul cultural desemnaţi prin Dispoziţia ordonatorului principal de credite.
          Art.2. Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor la selecţia ofertelor depuse conform ghidului, pentru finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor pentru finanţarea nerambursabilă în domeniul culturii, după cum urmează:
 1. 3 reprezentanţi ai Consiliului judeţean Maramureş, desemnați conform anexei nr. 2;
 2. 4 specialişti în domeniul cultural desemnaţi prin Dispoziţia ordonatorului principal de credite.
          Art.3. Pentru activitatea depusă, membrii comisiei de selecţie, respectiv a celei de soluționare a contestațiilor vor beneficia de o indemnizaţie stabilită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local Maramureş şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice;
 • Direcţiei Economice.
 • Persoanelor nominalizate.

PREŞEDINTE
Ionel-Ovidiu Bogdan
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 156
Baia Mare, 30 iulie 2021

*Notă - Anexele la prezenta Hotărâre nu se dau publicității

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru,un vot împotrivă și 11 neparticipări în ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din 30 iulie 2021. Au fost prezenți 29 din 33 de membri ai consiliului județean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.