JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezmembrare pentru imobilul aparținând domeniului public al județului Maramureș, situat în municipiul Baia Mare, str. G. Coșbuc, nr. 16

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, documentația cadastrală de dezmembrare vizată de O.C.P.I. Maramureș cu nr. 26361/2019 și adresa Municipiului Baia Mare nr. 3530/2019;
          Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanțe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a prevederilor Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
          În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. c) şi f) şi ale art. 97, alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1.Se însuşește documentaţia cadastrală de dezmembrare a imobilului aparținând domeniului public al judeţului Maramureş, situat în municipiul Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 16 având nr. cadastral 117353, în două loturi: lotul 1 – nr. cadastral 125517, în suprafață de 201 mp și lotul 2 – nr. cadastral 125518, în suprafață de 3219 mp, documentație vizată de O.C.P.I. Maramureș cu nr. 26361/07.05.2019, anexă la prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă dezmembrarea imobilului menționat la Art. 1 în vederea trecerii lotului 1 – nr. cadastral 125517, în suprafață de 201 mp, din domeniul public al Județului Maramureș în domeniul public al Municipiului Baia Mare.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Complexului Astronomic Baia Mare;
  • Municipiului Baia Mare;
  • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi 3 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 iunie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 iunie 2019
Nr. 141

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.