JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea punerii la dispoziţie a unui teren, în vederea amenajării unei platforme pentru stocarea temporară a deșeurilor menajere, înainte de valorificare sau tratare

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș;
 • Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte - Unitatea de Implementare a Proiectului SMID, Raportul Arhitectului Șef nr. 927/2020;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Arhitect Şef nr. 967/2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Analizând consecinţele situaţiei de urgenţă apărută pe amplasamentul CMID Sârbi determinată de fenomenele de alunecări de teren și până la realizarea măsurilor de punere în siguranță a amplasamentului și ulterior de finalizare a construcției depozitului conform și a celorlalte investiții necesare operaționalizării activităților de pe amplasament; Conştienţi de necesitatea adoptării unor masuri pentru asigurarea continuității serviciului de salubrizare prin soluționarea depozitării deșeurilor colectate din unitățile administrative din județ până la asigurarea condițiilor de operaționalizare a depozitului conform ce se realizează pe platforma din cadrul CMID Sârbi;
          Văzând Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 282/2019 privind modificarea Contractului de delegare a Serviciului de Salubrizare a judeţului pentru activitățile aferente Centrului de Management Integrat al Deşeurilor;
          Ținând cont de recomandările cuprinse în Adresa nr. 83224 din 27.11.2019 a Direcției Generale Programe Europene - Infrastructură Mare - din cadrul Ministerului Fondurilor Europene;
          În baza prevederilor art. 24, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), alin (5) lit. m), art. 182, alin. (1) şi a art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă punerea la dispoziția operatorului delegat al serviciului de salubrizare pentru activitățile din cadrul CMID respectiv S.C. DRUSAL S.A. a terenului în suprafață de 60 000 mp, identificat prin CF 56367 în vederea amenajării unei platforme pentru stocarea temporară a deșeurilor menajere, înainte de valorificare sau tratare, până la operaționalizarea activității de tratare mecano-biologică și depozitare din cadrul CMID Sârbi.
          (2) Proiectarea și realizarea platformei de stocare temporară a deșeurilor menajere, înainte de valorificare sau tratare și anexele aferente, se realizează din fondurile proprii ale operatorul delegat S.C. DRUSAL S.A. iar operarea acesteia se face în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului fiind considerată o activitate integrată în contract.
          (3) Consiliul județean va asigura amenajarea drumului de acces la platforma de stocare temporară, din drumul județean, precum și alimentarea cu energie electrică a platformei.
          Art.2. (1) Stocarea temporară a deșeurilor pe platforma ce urmează a se amenaja este o măsură de urgenţă destinată asigurării continuității serviciului de salubrizare a judeţului, urmând ca deșeurile stocate temporar pe platformă să fie valorificate energetic/tratate sau relocate pe depozitul conform după operaționalizarea activității CMID Sârbi, iar terenul să fie ecologizat și adus în starea iniţială.
          (2) În scopul relocării deșeurilor stocate, a ecologizării și aducerii în starea iniţială a terenului, operatorul delegat, din tarifele încasate va constitui un provizion cu această destinație.
          Art.3. Operatorul delegat răspunde de respectarea condițiilor de mediu atât cu privire la proiectarea și execuția lucrărilor de amenajarea a platformei de stocare temporară cât și în exploatarea acesteia.
          Art.4. Tariful pentru stocarea temporară cuprinzând costurile de realizare a investiției, constituirea provizionului pentru relocarea deșeurilor stocate, a ecologizării și aducerii în starea iniţială a terenului, costurile de operare precum și cele aferente contribuției pentru economia circular, vor fi supuse aprobării Consiliului județean pe baza notei de fundamentare prezentată de operator iar contractul de delegare va fi modificat prin act adițional încheiat în acest sens.
          Art 5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcției Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Direcţiei Tehnice şi Investiții;
 • Unității de Implementare a Proiectului;
 • ADIGIDM Maramureş;
 • S.C. DRUSAL S.A.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Nr. 14
Baia Mare, 29 ianuarie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” şi 2 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 ianuarie 2020. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.