JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cheltuielilor aferente proiectului „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Judeţul Maramureş”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget - finanţe;
          Ţinând cont de Contractul de finanțare nr. 45/28.04.2017 semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare şi Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Maramureș în calitate de Beneficiar al finanțării;
          Luând în considerare dispozițiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020;
          În baza prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3) litera f), art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă contribuția financiară a Județului Maramureș la cofinanțarea proiectului, în sumă de 38.271.575,58 lei, astfel:
  • 2.292.560,82 lei, contribuția de 2% la valoarea eligibilă a proiectului (cofinanțarea);
  • 11.461.543,05 lei, contribuția Consiliului Județean de 9,09%, rezultată din Analiza Cost - Beneficiu, proiectul fiind generator de venituri;
  • 24.517.471,71 lei, reprezentând T.V.A. recuperabil.

          Art.2. Se aprobă utilizarea din bugetul Consiliului Judeţean Maramureş a unei sume de 178.810,00 lei, reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului și suma de 36.710,46 lei reprezentând TVA aferent cheltuielilor neeligibile ale proiectului.
          Art.3. Denumirea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş", implementat în continuare din POIM 2014 – 2020, se modifică și va fi „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş".
          Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, care va fi mandatat să semneze orice documente necesare implementării acestui proiect.
          Art.5. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice și Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Unității de Implementare a Proiectului;
  • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrație Publice şi Fondurilor Europene.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru” şi opt neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 31 mai 2017. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoș
Baia Mare, 31 mai 2017
Nr. 129

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.