JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanță de prim eşalon Clubul Sportiv Municipal Baia Mare – echipa de rugby CSM Ştiinţa Baia Mare

          Având în vedere: 
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică nr. 10117/2020
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu nr. 10304/2020;
 • Adresa Clubului Sportiv Municipal Baia Mare nr. 583/24.06.2020 înregistrată la Consiliul Județean Maramureş sub nr. 9200/24.06.2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanţe, Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând dispoziţiile Hotărârilor Consiliului Judeţean Maramureş:
 • nr. 31/2020 privind aprobarea bugetului propriu al Judeţului Maramureş pe anul 2020;
 • nr. 62/2020 privind repartizarea pe destinații a sumei prevăzute în bugetul Județului Maramureş, pe anul 2020 pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general în domeniul sportului;
 • nr. 120/2020 privind stabilirea structurilor sportive de performanță de prim eşalon care vor beneficia de finanţarea programelor sportive, în anul 2020;
          Ţinând cont de dispoziţiile:
 • Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 115/2020 privind aprobarea O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. (f), art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul judeţului a sumei de 2000 mii lei pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon Clubul Sportiv Municipal Baia Mare – echipa de rugby CSM Ştiința Baia Mare.
          Art.2. Se stabileşte destinaţia sumei alocate în baza art. 1, conform obiectivelor generale şi specifice pentru anul 2020 a structurii sportive beneficiare, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă structura pe capitole a cheltuielilor necesare îndeplinirii obiectivelor structurii sportive beneficiare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Acordarea efectivă a finanţării precum şi modalitatea de efectuare şi decontare a cheltuielilor pentru îndeplinirea obiectivelor propuse se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor financiare pentru utilizarea sumelor alocate de Consiliul judeţean prin contracte de susţinere financiară a activităţilor sportive, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 29/2018 şi completată de Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 197/2018.
          Art.5. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş pentru semnarea Contractului de finanţare a structurii sportive, cuprins în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.6. Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra derulării activităţilor finanțate, a gestionării şi utilizării fondurilor alocate în baza prezentei hotărâri.
          Art.7. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Clubul Sportiv Municipal Baia Mare.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 125
Baia Mare, 15 iulie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru”, 3 „împotrivă”, 4 „abţineri” şi trei neparticipări la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 15 iulie 2020. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.