Hotărârea nr. 109 din 25.06.2014

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea majorării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2014


          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico - financiare;
          Luând în considerare solicitările instituţiilor interesate referitoare la majorarea bugetelor de cheltuieli sau bugetelor de venituri şi cheltuieli 
          În temeiul Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
          În baza art. 91 alin. (3) lit. a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE:


          Art.1. (1) Se aprobă majorarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Maramureş pe anul 2014 prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 75,07 mii lei după cum urmează:
          Venituri:
          + 9,14 mii lei subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
          + 65,93 mii lei sume primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări.
          Cheltuieli:
          + 75,07 mii lei la capitolul bugetar 65.02 „Învăţământ special”; 
          (2) Se aprobă suplimentarea capitolului 65.02, prin virări de credite bugetare pentru asigurarea cofinanţării proiectului, la titlul “Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” pentru proiectul „ Fii activ pentru cariera ta”. 
          (3) Detalierea modificărilor de mai sus este prezentată în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras:

  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Investiţii;
  • Instituţiilor interesate.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 25 iunie 2014. Au fost prezenţi 29 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 25 iunie 2014
Nr. 109

 

 

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.