JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Programului operativ şi de măsuri privind asigurarea condiţiilor de circulaţie pe reţeaua de drumuri de interes judeţean în iarna 2018 -2019

          Având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul S.C. Drumuri – Poduri Maramureş S.A., Raportul Directiei Tehnice şi Investiţii, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Hotărârii nr. 43/ 22.03.2011, a Consiliului Judeţean Maramureş, privind aprobarea înființării şi stabilirea modului de operare a Serviciului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Maramureş în domeniul drumurilor judeţene, ale Hotărârii nr. 58 / 21.04.2011 de aprobare a Regulamentului de serviciu, Caietului de sarcini şi a Contractului de delegare a gestiunii privind Serviciul de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Maramureş în domeniul drumurilor judeţene;
          În temeiul prevederilor art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările şi completările ulterioare, republicată;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct.12 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă programul operativ şi de măsuri privind asigurarea condiţiilor de circulaţie pe reţeaua de drumuri de interes judeţean, în iarna 2018 - 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prețurile unitare luate în calcul pentru activitățile privind deszăpezirea sunt maximale.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituția Prefectului – Judeţul Maramureş
  • Direcţia Tehnică și Investiții
  • Direcţia Economică si Patrimoniu
  • Direcţia Juridică si Administraţie Publică
  • S.C. Drumuri – Poduri Maramureş S.A.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi „pentru”, o „abţinere” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 octombrie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 25 octombrie 2018
Nr. 245

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.