ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2007

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          În temeiul H.G. nr. 1250/2007 privind privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale;
          Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr.134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007;
          Luând în considerare art. 21 din Ordonanţa nr.6/2007 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2007 şi art.12 din Ordonanţa nr.10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului din sectorul bugetar;
          Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr.134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007;
          În temeiul Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
          În baza art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetul propriu al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2007 prin majorarea veniturilor şi cheltuielilor totale cu suma de 13.651 mii lei, ca urmare a majorării surselor de finanţare după cum urmează:
 • 1.409 mii lei venituri proprii;
 • 3.497 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului (susţinerea sistemului de protecţie a copilului);
 • 4.229 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului propriu conform Ordonanţei de Urgenţă nr.134/2007;
 • 1.000 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului propriu conform H.G. nr. 1250/2007;
 • 3.516 mii lei subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap.
          (2) Structura modificărilor la venituri pe capitole, subcapitole şi paragrafe, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi titluri, este redată în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. (1) Se aprobă desfăşurarea pe activităţi şi instituţii publice a influenţelor din rectificarea bugetului propriu al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2007, după cum urmează:
- mii lei -
  Influenţe
TOTAL GENERAL din care:  13.651
1. Alte servicii publice generale 594
• FOND DE REZERVĂ BUGETARĂ 500
• SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEŢEAN DE EVIDENŢĂ A POPULAŢIEI 24
• SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN "SALVAMONT" 50
• CENTRUL JUDEŢEAN DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ "PENTRU VOI" 20
2. Învăţământ  970
• ŞCOALA GENERALĂ PENTRU COPII CU DEFICIENŢE NR. 1 BAIA MARE  152
• ŞCOALA GENERALĂ PENTRU COPII CU DEFICIENŢE NR. 2 BAIA MARE 160
• ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ BAIA MARE 155
• ŞCOALA GENERALĂ PENTRU COPII CU DEFICIENŢE SIGHETU M 50
• ŞCOALA GENERALĂ PENTRU COPII CU DEFICIENŢE VIŞEU DE SUS 195
• ŞCOALA GENERALĂ PENTRU COPII CU DEFICIENŢE TG. LĂPUŞ 140
• ŞCOALA GENERALĂ PENTRU COPII CU DEFICIENŢE GÂRDANI 118
3. Cultură, recreere şi religie 854
• BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "PETRE DULFU" BAIA MARE 350
• MUZEUL JUDEŢEAN DE ARTĂ “CENTRUL ARTISTIC” BAIA MARE 135
• MUZEUL JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE BAIA MARE 80
• MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI ARTĂ POPULARĂ BAIA MARE 230
• MUZEUL DE MINERALOGIE BAIA MARE 24
• ŞCOALA DE ARTE "LIVIU BORLAN" BAIA MARE - 500
• CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE MARAMUREŞ BAIA MARE 40
• REVISTA DE CULTURĂ "NORD LITERAR" BAIA MARE 10
• CONTRIBUŢII PENTRU PERSONALUL NECLERICAL - 65
• CONSILIUL JUDEŢEAN - sport 550
4. Asigurări şi asistenţă socială  8.013
• DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIE A COPILULUI MARAMUREŞ - centre de asistenţă 1.505
• DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIE A COPILULUI MARAMUREŞ - protecţia copilului din care: 2.992
     - taxa pe valoarea adăugată 3.497
     - venituri proprii ale Consiliului judeţean - 505
• DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIE A COPILULUI MARAMUREŞ - drepturile acordate persoanelor cu handicap 3.516 3.516
5. Transporturi 3.220
• CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ - întreţinere drumuri judeţene 3.000
• CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ - cheltuieli de capital 20
• REGIA AUTONOMĂ “AEROPORTUL BAIA MARE” 20
 
          (2) Desfăşurarea influenţelor din rectificarea şi din reaşezarea cheltuielilor pe capitole, titluri şi articole, este redată în anexele 2, 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile cu suma de 42,22 mii lei conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Se aprobă modificări în “Lista obiectivelor de investiţii” şi în “Lista de dotări” pentru bugetul propriu, conform anexelor nr. 6 şi 7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.5. Se aprobă utilizarea şi repartizarea fondului de premiere constituit în limita a 5% din cheltuielile cu salariile pentru posturile prevăzute în statele de funcţii aferente anului 2007. Repartizarea premiilor constituite se va face persoanelor existente în instituţie la data de 01.12.2007, proporţional cu perioada aflată în plată.
          Art.6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
 • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
 • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Direcţiei tehnice;
 • Direcţiei economice;
 • Partenerilor interesaţi.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 noiembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 27 noiembrie 2007
Nr. 147

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.