ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractării împrumutului intern destinat asigurării prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 31/2006 privind aprobarea contractării unui credit intern pentru lucrări de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare;
          Pe baza prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, articolele 61 – 62 şi 63 completat cu alineatul (5) indice 1, privind exceptarea de la încadrarea în gradul de îndatorare de 30% din totalul veniturilor proprii pentru creditele destinate asigurării prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană,
          Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul Civil , referitoare la contracte sau convenţii;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3), lit. b) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă contractarea împrumutului intern în valoare de 20 milioane lei cu o maturitate de 20 de ani, destinat asigurării prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană Contarctarea creditului se face cu exceptarea de la încadrarea în gradul de îndatorare de 30 % din totalul veniturilor proprii.
          Art.2. Din bugetul judeţului se asigură integral plata: serviciului datoriei publice locale; oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; alte cheltuieli neeligibile la finanţare din împrumutul menţionat la art. 1.
          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi pe pagina proprie de internet şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei economice;
  • Direcţiei juridice, administraţie publice.

Prezenta hotărâre a fost adoptatăcu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 31 august 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 31 august 2007
Nr. 114

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.