JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractării unui credit bancar pentru realizarea unor lucrări de investiţii de interes judeţean

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, Raportul comun al Direcției Tehnice şi Investiţii şi al Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină; Văzând prevederile art. 61, 62 şi 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. b) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă contractarea de către judeţul Maramureş a unui credit bancar pe termen lung în valoare de 70.000 mii lei, cu o maturitate de 15 ani, şi o perioadă de graţie de 4 ani, destinat finanţării unor lucrări de investiţii cu încadrarea în gradul de îndatorare de cel mult 30% din totalul veniturilor proprii, pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public județean, privind „Reabilitarea drumurilor judeţene”.
          Art.2. Defalcarea valorii creditului bancar pe obiective de investiții, va fi aprobată prin Hotărâre de către Consiliul judeţean Maramureş într-o şedinţă viitoare.
          Art.3. Din bugetul judeţului se asigură integral plata serviciului datoriei publice locale, a oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii şi alte cheltuieli neeligibile la finanţare din creditul menţionat la art. 1.
          Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administrație Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Arhitectului Şef.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 iunie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 28 iunie 2018
Nr. 144

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.