JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare a Hotărârii nr. 166/23.08.2016 privind aprobarea garantării creditului bancar intern ce urmează a fi contractat de Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Baia Mare pentru realizarea investiţiei publice de interes judeţean „Extindere şi modernizare suprafeţe aeroportuare”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul de specialitate al Direcţiei economice şi patrimoniu, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanțe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Luând în considerare Adresa nr. 31 din 15.01.2018 a R.A. „Aeroportul Internațional Maramureş”; În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          Ținând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş privind aprobarea contractării unui credit bancar de către Regia Autonomă Aeroportul Internațional Maramureş pentru realizarea investiției publice de interes județean ”Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare” precum şi pentru finanțarea achizițiilor de echipamente aeroportuare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. b) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.I. Hotărârea nr.166/23.08.2016 privind aprobarea garantării creditului bancar intern ce urmează a fi contractat de Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Baia Mare pentru realizarea investiţiei publice de interes judeţean „Extindere şi modernizare suprafeţe aeroportuare” se modifică și se completează după cum urmează:
          1. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins:
          „Hotărâre privind aprobarea garantării creditului bancar intern ce urmează a fi contractat de Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Maramureş pentru realizarea investiţiei publice de interes judeţean „Extindere şi modernizare suprafeţe aeroportuare” precum şi pentru finanțarea achizițiilor de echipamente aeroportuare”.
          2. Articolul nr.2 din hotărâre se modifică și va avea următorul cuprins: „
          Art.2. Garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art.1, se face pentru contractarea de către R.A. „Aeroportul Internațional Maramureş” a unui credit bancar pe termen lung în valoare de 76.620.000 lei, cu o maturitate de 15 ani, şi o perioadă de graţie de 4 ani, destinat finanţării lucrării de investiții „Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare” precum şi pentru finanțarea achizițiilor de echipamente aeroportuare, astfel:
          - 59.488.760 lei pentru finanțarea lucrării de investiții ”Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare”;
          -17.131.240 lei pentru finanțarea achizițiilor de echipamente aeroportuare, cuprinse în anexa la prezenta.”.

          Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al județului Maramureș şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • R.A. „Aeroportul Internațional Maramureş”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 31 ianuarie 2018. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 ianuarie 2018
Nr. 12

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.