JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual ce fac parte din familia ocupațională „Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului județean Maramureș, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Maramureș și al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Compartimentului Resurse umane, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Luând în considerare consultarea reprezentanților angajaților consemnată în Procesul verbal nr. 11.821/15.12.2017 și nr. 457/19.01.2018;
          Ținând cont de modificările intervenite cu privire la salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi cu privire la transferul contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate şi a impozitului pe venit, prin adoptarea şi intrarea în vigoare a următoarelor acte normative: O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; O.U.G. nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; H.G. nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” din administraţia publică locală şi H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
          Având în vedere amendamentul formulat în plen de domnul consilier judeţean Bota Călin, pentru eliminarea art. 6 din proiectul de hotărâre, amendament respins cu 22 voturi „împotrivă”, 9 voturi „pentru” şi 2 „abţineri”;
          În baza prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, nr. 153/2017;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. a) şi f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se stabilesc salariile de bază precum și coeficienții care stau la baza determinării acestora, pentru funcționarii publici și personalul contractual din familia ocupațională „Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului județean Maramureș, din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor și al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Maramureș, conform anexelor 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, stabilirea salariilor lunare individuale pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului județean Maramureș se realizează de către președintele Consiliului județean Maramureș, prin dispoziții individuale, înmulțind coeficienții prevăzuți în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.
          (2) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, salariile lunare individuale pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului județean Maramureș se vor modifica prin dispoziții individuale ale președintelui Consiliului județean Maramureș, prin înmulțirea coeficienților prevăzuți prin anexa nr. 1 la prezenta hotărâre cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare.
          Art.3. (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, stabilirea salariilor lunare individuale pentru personalul din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor se realizează de către directorul executiv prin dispoziții individuale, înmulțind coeficienții prevăzuți în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.
          (2) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, salariile lunare individuale pentru personalul din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor se realizează de către directorul executiv prin dispoziții individuale, înmulțind coeficienții aprobați în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare.
          Art.4. (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, stabilirea salariilor lunare individuale pentru personalul din aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Maramureş se realizează de către directorul general, prin dispoziții individuale, înmulțind coeficienții prevăzuți în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.
          (2) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, salariile lunare individuale pentru personalul din aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Maramureș se realizează de către directorul general, prin dispoziții individuale, înmulțind coeficienții prevăzuți în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare.
          Art.5. (1) Personalul nominalizat în echipele de proiect finanţate din fonduri europene nerambursabile, beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect.
          (2) Nominalizarea membrilor echipelor de proiect se face prin act administrativ al conducătorului autorităţii/instituţiei publice.
          (3) Procentele de majorare a salariului de bază se acordă de la data începerii implementării contractului/acordului/ordinului de finanţare, pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanţare. Timpul efectiv alocat de persoanelor ce ocupă funcții de conducere, în cadrul echipelor de proiect în care au fost nominalizate, nu va depăși lunar 25% din numărul mediu de ore de lucru al unei luni.
          (4) Procentele de majorare a salariilor de bază se stabilesc lunar în funcţie de timpul efectiv alocat fiecărui proiect, atestat prin fişele de pontaj avizate de managerul/coordonatorul de proiect astfel:
  1. majorare de 25% pentru 85 de ore sau mai mult, alocate activităților din proiect;
  2. majorare cu un procent, calculat proporţional cu numărul de ore efectiv alocate activităţilor din proiect, pentru un număr de până la 85 de ore.
          (5) Pentru persoanele implicate în mai multe proiecte numărul de ore alocate activităților din proiecte se calculează prin însumarea orelor de pe fiecare proiect.
          (6) Conducătorii autorităţilor/instituţiilor publice au obligaţia de a asigura respectarea condițiilor şi limitelor stabilite prin prevederile prezentei hotărâri la nivelul tuturor echipelor de proiect organizate în cadrul autorităţii/instituţiei publice respective.
          Art.6. Începând cu 1 ianuarie 2018, preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean beneficiază de o majorare a indemnizaţiilor lunare pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile de până la 25 % astfel:
  • 25 % dacă valoarea cumulată a proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile, aflate în perioada de implementare, este mai mare 10.000.000 euro;
  • un procent calculat proporţional cu valoarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile aflate în implementare, dacă valoarea acestora este mai mică de 10.000.000 euro.
          Art.7. Veniturile lunare salariale astfel stabilite sunt în sumă brută și cuprind contribuțiile de asigurări sociale, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate și impozitul pe venit, astfel cum sunt stabilite prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificată prin O.U.G nr. 79/2017.
          Art.8. Începând cu 1 ianuarie 2018 sporurile, premiile, indemnizațiile, majorările şi alte drepturi salariale pentru personalul din autorităţile/instituţiile publice, la care stabilirea salariilor de bază este reglementată de prezenta hotărâre, se vor acorda cu aprobarea ordonatorului principal de credite /ordonatorului de credite, după caz, în condițiile legii.
          Art.9. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituției Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Maramureș;
  • Direcției Judeţene de Evidenţă a Persoanelor;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Direcţiilor, serviciilor, birourilor, compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 voturi „pentru”şi 6 „abţineri” în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 31 ianuarie 2018. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDETULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 ianuarie 2018
Nr. 9

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.