Hotărârea nr. 307 din 19.12.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune pentru apartamentele 1 şi 2 din imobilul situat în municipiul Baia Mare, str. Crişan, nr. 2 – 4 - 6, judeţul Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, răspunsul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale – Cabinet Ministru nr. 8562/13.11.2017, înştiinţarea privind intenţia de vânzare a imobilului înregistrată la Consiliul Judeţean cu numărul 11880/15.12.2017, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. f), ale art. 97 alin. (1) precum şi ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune, pentru imobilele:
  1. apartamentul nr. 1, înscris în CF nr. 114200-C1-U1 a mun. Baia Mare, apartament compus din una camera, bucătărie, baie, debara, grup sanitar, în suprafaţă construită de 57,66 mp., cu părţi indivize comune aferente nespecificate în CF şi teren atribuit în folosinţă în cotă de 100/2050 parte din terenul situat în mun. Baia Mare, str. Crişan, nr. 2,4 şi 6, înscris în CF nr. 114200 a mun. Baia Mare, respectiv
  2. apartamentul nr.2 înscris în CF nr. 105129-C1-U4 a mun. Baia Mare, compus din 3 camere, bucătărie, antreu şi coridor, în suprafaţă construită de 135,92 mp, cu părţi indivize comune aferente nespecificate şi teren atribuit în proprietate, în cotă de 154/1541 parte din terenul situat în mun. Baia Mare str. Crişan, nr.2-4, înscris în CF. nr. 105129, cele două apartamente fiind monumente istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice cu codul nr. MM-II-m-A-04451, indiferent de oferta de vânzare.

          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Municipiului Baia Mare;
  • Direcţia Judeţeană pentru Cultură Maramureş;
  • D-nei Domby–Magoss Dora–Eva, Baia Mare, str. Crişan, nr. 2-4-6, jud. Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 19 decembrie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 19 decembrie 2017
Nr. 307

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.