JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării evenimentelor de promovare a județului Maramureș în perioada noiembrie-decembrie 2017

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, avizele comisiilor de specialitate învățământ, cultură, culte și patrimoniu cultural și buget-finanțe;
          În baza raportului compartimentelor de specialitate: ” Serviciului relaţii publice şi promovarea judeţului”, ” Biroul informare turistică și salvamont” și Direcției economice și patrimoniu;
          Ţinând cont de Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 198/11.11.2015 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli, de prevederile H.G. nr. 552 din 5 august 1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol și ale O.G. nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice;
          Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
          În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale și ale O.U.G. nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), d), e), f), alin. (3) lit. a), alin.(5) pct.4 şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă organizarea evenimentelor de promovare a județului Maramureș în perioada noiembrie-decembrie 2017, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă caietul de sarcini privind achiziția serviciilor de organizare a evenimentelor de promovare a județului Maramureș în perioada noiembrie-decembrie 2017, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Cheltuielile ocazionate de organizarea evenimentelor menționate la art.1, în sumă de 280,00 mii lei se vor finanța din bugetul propriu al județului, de la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”.
          Art.4. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare privind organizarea evenimentelor de promovare a judeţului Maramureş în perioada noiembrie – decembrie 2017, dintre Consiliul județean în parteneriat cu instituţiile de cultură: Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania” Baia Mare, Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea culturii Tradiţionale Maramureş şi Şcoala Populară de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare, care va fi supus aprobării într-o ședință ulterioară.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Serviciului Relaţii Publice şi Promovarea Judeţului;
  • Serviciului Achiziţii Publice;
  • Instituţiilor de cultură menţionate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului județean Maramureș din data de 20 octombrie 2017 cu un număr de 27 voturi și o neparticipare la vot. La ședință au participat 28 consilieri din cei 35 de membri ai consiliului aflați în funcție.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnat
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Todoran Aurica
Baia Mare, 20 octombrie 2017
Nr. 222

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.