JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2017

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş avizul comisiei de specialitate buget – finanțe Comisia buget-finanțe precum şi raportul compartimentului de specialitate ” Direcţia economice și patrimoniu”;
          Luând în considerare nota de fundamentare a Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte, din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului județean Maramureș, cu nr.2521/03.10.2017 din care rezultă oportunitatea și necesitatea investiției, sens în care este necesar aprobarea modificării„Listei obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2017;
          În baza prevederilor a art. 46 alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administrației Județene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcției Juridice şi Administrație Publică
  • Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului județean Maramureș din data de 20 octombrie 2017 cu un număr de 27 votur și o neparticipare la vot. La ședință au participat 28 consilieri din cei 35 de membri ai consiliului aflați în funcție.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
CONTRASEMNAT
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 20 octombrie 2017
Nr. 221

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.