JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiilor cadastrale pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş aflate în administrarea Centrului școlar pentru educație incluzivă Târgu Lăpuș

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, documentaţiile cadastrale, avizele favorabile ale Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În conformitate cu prevederile art.3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) litera c) şi f), şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se însuşesc documentaţiile cadastrale pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş aflate în administrarea Centrului școlar pentru educație incluzivă Târgu Lăpuș, cu următoarele date de identificare:
  • Centru școlar pentru educație incluzivă Târgu Lăpuș, str. Piața Eroilor nr. 31, C.F. 739, Nr. topo. 78/1/1/2/2/1/2/1/2/1/1/a/1 - teren în suprafață de 2104 mp și construcția P, conform planului de amplasament și delimitare care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
  • Clădire internat (fost Centru de plasament pentru copii școlari cu deficiențe) Târgu Lăpuș, str. V. Alecsandri nr. 6, C.F. 469, Nr. Topo 78/1/1/2/2/1/2/1/2/b/2/4/6/8/10/12/14/16/18/b/1 – teren în suprafață de 326 mp și construcție P+3, conform planului de amplasament și delimitare care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2. Se aprobă lista bunurilor aparținând domeniului public al judeţului aferente Centrului școlar pentru educație incluzivă Târgu Lăpuș, conform anexei la prezenta hotărâre.
          Art.3. În mod corespunzător se modifică inventarul bunurilor din domeniul public al județului şi anexa la contractul de administrare încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi Centrul școlar pentru educație incluzivă Târgu Lăpuș nr. 1828/605/2003.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Lăpuș;
  • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş;
  • S.C. Topo Expert S.R.L.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 27 septembrie 2017. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDETULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 septembrie 2017
Nr. 211

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.