JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea dării în administrarea Consiliului local al comunei Botiza a sectorului de drum județean DJ 186D – tronsonul cuprins între km 17+914 și km 19+223

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice și patrimoniu, Hotărârea nr. 34/2017 a Consiliului local al comunei Botiza şi avizele favorabile ale Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor art. 221 alin. (3) din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Conform prevederilor art. 867 – 870 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f), art. 97 alin. (1) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă darea în administrarea Consiliului local al comunei Botiza a sectorului de drum județean DJ 186D – tronsonul cuprins între km 17+914 și km 19+223, tronson înscris în C. F. nr. 50462, nr. cadastral 50462 și C.F. nr. 50467, nr. cadastral parțial 50467.
          (2) Darea în administrare se face în vederea executării unor lucrări la trotuarele și rigolele aferente tronsonului de drum județean de la alin. (1).
          Art.2. Se interzice executarea de lucrări la partea carosabilă a tronsonului de drum județean DJ 186D cuprins între km 17+914 și km 19+223.
          Art.3. Autoritatea publică locală a comunei Botiza are obligația respectării prevederilor art. 221 alin. (4) – (11) din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
          Art.4. În mod corespunzător se modifică Anexa la Contractul de administrare nr. 2625/18.05.2011 încheiat între Consiliul județean Maramureș și S.C. Drumuri și Poduri Maramureș S.A.
          Art.5. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Consiliul local Botiza.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 27 septembrie 2017. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDETULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 septembrie 2017
Nr. 210

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.