JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Echipei Intersectoriale Locale Maramureş pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor, prevenirea violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică precum şi avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate, muncă, solidaritate socială, familie şi asistenţă socială;
          Văzând prevederile H.G. nr. 49/ 2011 pentru aprobarea metodologiei – cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. f), alin. (5), lit. a) pct. 2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

         Art.1. Se reorganizează Echipa Intersectorială Locală Maramureş pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor, prevenirea violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie, în următoarea componenţă:
 1. Cadar Anca – D.G.A.S.P.C. Maramureş;
 2. Nicolae Boitor – D.G.A.S.P.C. Maramureş;
 3. Rednic Ioan - Insp. Jud. de Poliţie Maramureş;
 4. Cristina Ambruş – Inspectoratul Şcolar al judeţului Maramureş;
 5. Angela Fazecaş - Inspectoratul Şcolar al judeţului Maramureş;
 6. Pop Bogdan – D. S. P. Maramureş;
 7. Maria Bondari - I.T.M. Maramureş;
 8. Anamaria Vid Pop - H.H.C. România;

          Art.2. Coordonarea activităţii Echipei Intersectoriale Locale Maramureş se face de unul din reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Maramureş, nominalizat de directorul general al – D.G.A.S.P.C. Maramureş.
          Art.3. La data adoptării prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară se abrogă.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • D.G.A.S.P.C. Maramureş;
 • Membrilor Echipei Intersectoriale Locale Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 27 septembrie 2017. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PRESEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDETULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 septembrie 2017
Nr. 208

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.