JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare a anexei 1 a Hotărârii nr.94/27.04.2017 pentru aprobarea Planului de Întreţinere şi reparații curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2017 şi pentru aprobarea programului suplimentar pe reţeaua de drumuri judeţene ca urmare a H.G. nr. 673/21.09.2017 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de furtuni

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Referatul S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A., avizele favorabile ale Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, ale Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale precum şi ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală;
          În baza prevederilor O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local şi ale art. 22 din O. G. nr. 43 / 1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale H.G. nr. 673/21.09.2017 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de furtuni;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct.12 şi ale art. 97 din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Se modifică anexa 1 a Hotărârii nr.94/27.04.2017 pentru aprobarea Planului de întreținere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2017 conform anexei la prezenta hotărâre.
          Art.II. Se aprobă Planul suplimentar conform anexei 2 ca urmare a H.G. nr. 673/21.09.2017.
          Art.III. Din economiile valorice care se vor realiza ca urmare a neatingerii preţurilor maximale estimate şi aprobate se vor putea suplimenta cantităţile de lucrări la aceeaşi activitate sau altele necesare, dar fără a se depăşi valoarea totală aprobată.
          Art.IV. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • S.C. Drumuri – Poduri Maramureş S.A.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 27 septembrie 2017. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDETULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 septembrie 2017
Nr. 207

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.