JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I”, finanțat prin POR 2014-2020 precum și a cheltuielilor aferente

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş şi Raportul comun al Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte respectiv Direcţiei Tehnice şi Investiţii, avizat de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică și Patrimoniu, Ghidul solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/6/6.1/1. Axa prioritară 6, prioritatea de investiţii 6.1 și Hotărârea CDR – Regiunea Nord-Vest, nr. 458/12.05.2016 şi avizele favorabile ale Comisiei pentu buget – finanţe şi ale Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului şi ptotecţia mediului;
          În conformitate cu prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă proiectul „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional regional 2014-2020, Axa prioritară Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, numărul apelului de proiecte POR/6/6.1/2.
          Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I” în cuantum de 231.701.308,45 lei (inclusiv T.V.A.).
          Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Județului Maramureș la finanțarea proiectului „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I”, în valoare totală de 10.358.508,45 lei, din care:
  1. 4.517.200,00 lei reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului;
  2. 5.841.308,45 lei reprezentând cheltuieli neeligibile ale proiectului inclusiv T.V.A. aferentă.

          Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al judeţului.
          Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I” în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
          Art.6. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale proiectului „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I” pe întreaga perioada de durabilitate a acestuia se vor suporta din bugetul propriu al judeţului.
          Art.7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice reglementări contrare îți încetează aplicabilitatea.
          Art.8. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş,
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 voturi „pentru” și şase neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 18 august 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş - Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 18 august 2017
Nr. 193

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.